Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thứ ba - 21/02/2023 15:22
Ngày 18 tháng 01 năm 2023, UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Công văn số 109/UBND-TNMT về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, UBND thành phố Cao Bằng đã triển khai tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học, nhân dân trên địa bàn thành phố lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), cụ thể như sau:
143801lkayty

1. Đối tượng lấy ý kiến:
- Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Cao Bằng.
2. Nội dung lấy ý kiến:
a) Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
b) Lấy ý kiến tập trung về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. 
c) Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:
- Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong họp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.
- Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
- Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thế.
3. Hình thức lấy ý kiến:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thế, tố chức xã hội, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố: Tổ chức triển khai lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị mình, tổng hợp báo cáo theo Kế hoạch của UBND tỉnh.
- UBND các xã, phường: Tổ chức triển khai lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến nhân dân, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổng hợp báo cáo theo kế hoạch của UBND tỉnh.
4. Yêu cầu nội dung báo cáo tổng hợp:
- Báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải được tập hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, địa phương và cá nhân.
- Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cơ quan, tổ chức, địa phương và cá nhân theo đề cương tại Phụ lục ban hành kèm theo Văn bản này.
5. Chế độ thông tin và thời hạn gửi báo cáo:
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tự chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
- Thời hạn thực hiện lấy ý kiến nhân dân: trước ngày 10 tháng 3 năm 2023;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, phường tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: trước ngày 12 tháng 3 năm 2023.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố Cao Bằng tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường: trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.
6. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân bao gồm:
- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
- Nghị quyết số 671/NQ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đối).
- Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đối).
- Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
7. Phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: Tham mưu UBND thành phố Cao Bằng tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo theo quy định.
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố Cao Bằng đăng toàn văn dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), các tài liệu phục vụ lấy ý kiến nhân dân và các văn bản triển khai việc lấy ý kiến trên trang Thông tin điện tử thành phố Cao Bằng
- Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thông thành phố Cao Bằng: tiếp tục tăng cường tuyên truyền về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố: Quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai việc lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo theo quy định.
- UBND các xã, phường: Tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương đến từng xóm, tổ dân phố. Phổ biến rộng rãi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trong địa bàn xã, phường tiếp cận nội dung dự thảo và tham gia ý kiến. 
- UBND các xã, phường quán triệt đến các xóm, tổ dân phố và niêm yết Văn bản này tại nhà văn hoá xóm, tổ dân phố trên địa bàn; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến đúng thời gian quy định.
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các phòng, ban, ngành đoàn thể chính trị thành phố Cao Bằng; các cơ quan, tổ chức; doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng và UBND các xã phường phối hợp triển khai thực hiện.

Tài liệu liên quan:

1.  Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi:/uploads/news/2023_02/du-thao-luat-dat-dai.doc
2. Nghị quyết 671 của BTV Quốc hội: /uploads/news/2023_02/nghi-quyet-671-nq-ubtvqh15.pdf
3. Nghi quyết 170 của Chính Phủ: /uploads/news/2023_02/nghi-quyet-so-170-nq-cp.pdf
4. Kế hoạch số 74 của UBND tỉnh Cao Bằng: /uploads/news/2023_02/74.kh-ubnd-1.pdf
5. Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả: /uploads/news/2023_02/de-cuong-bao-cao-tong-hop-ket-qua.pdf
 

Tác giả bài viết: PV Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây