Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Thứ tư - 28/06/2023 09:52

Thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 27/6/2023 của Thành ủy Cao Bằng về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII. Ban biên tập Trang thông tin tuyên truyền điện tử Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng trân trọng giới thiệu toàn văn định hướng  công tác tuyên truyền.
huong dan tuyen truyen ket qua hoi nghi ban chap hanh trung uong dang giua nhiem ky khoa xiii

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

3. Công tác tuyên truyền cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Về nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII

1.1. Phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong nửa nhiệm kỳ XIII với nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo cũng như so với cùng kỳ của một số nhiệm kỳ gần đây đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

1.2. Khẳng định trong bối cảnh, tình hình đó, với ý chí, quyết tâm cao, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực, như:

- Kinh tế - xã hội: Cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Việt Nam là một điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56% (trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm); tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% (cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới); dự báo năm 2023 Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%... Các chỉ tiêu quan trọng về thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân thương mại... đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong khó khăn, các lĩnh vực văn hóa, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Điểm mới rất quan trọng của nhiệm kỳ này là, chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế - xã hội của cả nước - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Thành công của các chuyến thăm, các cuộc điện đàm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là chuyến thăm Trung Quốc, các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước láng giềng, các nước trong khu vực là minh chứng rõ nét các hoạt động đối ngoại thời gian qua.

- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng. Đặc biệt là, các hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Quốc hội, Chính phủ khóa XV và của các khối như: Nội chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại, Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... được tổ chức rất đồng bộ, bài bản và thành công ngay từ đầu nhiệm kỳ đã sớm định hướng rõ ràng, đúng đắn cho việc tiếp tục đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hệ thống các cơ quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh cải cách tư pháp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, góp phần quan trọng tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

- Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới rất tích cực, như: Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bước đầu thực hiện có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây... Khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt". Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng từng bước được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

1.3. Khẳng định những kết quả, thành tựu chủ yếu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng quan trọng nhất là thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng với những chủ trương, đường lối đã được thực tế thời gian qua chứng minh là đúng đắn, phù hợp; sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt, có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới đồng bộ, có hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị; phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của Nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

1.4. Phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập; những điểm nghẽn, nguyên nhân và phương hướng khắc phục; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó nhấn mạnh đến bài học:

(1) Luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước. Thực hiện thật tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất; kiên định, nhất quán, giữ vững nguyên tắc trước những vấn đề khó khăn, thách thức mới. Đối với những vấn đề lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm, chưa có tiền lệ, còn nhiều ý kiến khác nhau, thì cần phải đưa ra họp bàn, thảo luận một cách dân chủ, thẳng thắn; cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng để có những quyết định kịp thời, đúng đắn, chính xác và phù hợp với tình hình.

(2) Bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

(3) Tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng cao hơn nữa hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

(4) Sự gương mẫu chấp hành nghiêm túc các quy chế, chế độ công tác của tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

2.1. Tập trung phân tích bối cảnh tình hình, những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức tác động đến đất nước ta trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII; trong đó cần làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể:

- Về phát triển kinh tế: Tiếp tục quán triệt thật sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài, của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi, tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Về phát triển văn hóa - xã hội: Quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động mất việc làm và doanh nghiệp gặp khó khăn. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa nông thôn, đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn nữa đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội.

- Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao; làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ với các đối tác; đẩy mạnh đối ngoại đa phương; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết.

- Về xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị: Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

2.2. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Việc tiến hành tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước...

3. Về lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khóa XIII

- Làm rõ căn cứ thực hiện và mục đích, ý nghĩa việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Khẳng định đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII và Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023, Kế hoạch số 16-KH/TW ngày 06/4/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII; được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo với 16 uỷ viên Bộ Chính trị và 5 uỷ viên Ban Bí thư (một số uỷ viên Bộ Chính trị, đồng thời là uỷ viên Ban Bí thư) được lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị này. Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khóa XIII của Đảng (theo 3 mức: “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”. Nêu rõ việc công khai kết quả tín nhiệm các chức danh được lấy phiếu trong Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 10, Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

4. Một số vấn đề quan trọng khác của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai; biểu quyết, thống nhất để đồng chí Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII; cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm.

5. Phản ánh tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

6. Thông tin, tuyên truyền về quá trình thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo khí thế thi đua học tập, lao động sản xuất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

7. Thông tin đối ngoại về những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua, về lịch sử truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam; củng cố mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam đối với các đối tác; quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển; thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, vấn đề dân chủ, quyền con người; qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp trong và ngoài nước, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

8. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công cuộc đổi mới đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp như:

- Tuyên truyền qua Intenet, mạng xã hội: Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube ) của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền cổ động trực quan (hệ thống băng rôn, panô, áp phích, bảng điện tử ), qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Đảng và xã hội.

- Các tổ chức đảng, chi bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt nội bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chủ động tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII bảo đảm thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố, kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều; qua đó tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn
- Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, qua hệ thống pa nô, áp phích, bảng điện tử, hoạt động văn hóa- văn nghệ, các cuộc thi sáng tác về chủ đề đất nước, con người, phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố duy trì, nâng cao
chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, của thành phố Cao Bằng góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

3. Trung tâm Chính trị Thành phố

Triển khai kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn Thành phố phát huy tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội; huy động các nguồn lực để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, hỗ trợ đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống... góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

- Vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm kỷ cương xã hội... góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chú trọng theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

5. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố. Phát hiện, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa gương “người tốt, việc tốt” trong đời sống xã hội.

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước!

3. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên!

4. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

6. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế!

7. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!

8. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

9. “Thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương!

10. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện!

11. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tác giả bài viết: PV Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây