Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ năm - 04/01/2024 09:08
Ngày 02/01/2024, Thành ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số  348-KH/TU  về  việc tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
bdaa1c7465c7ca29bdd0d686d3eaf7ef

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường; củng cố niềm tin, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác mặt trận các cấp; khơi dậy, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân ra sức đổi mới sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đề ra.

Công tác tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả; gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với kiều bào của Đảng, Nhà nước ta; tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở nước ngoài và Nhân dân tiến bộ thế giới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
Nội dung Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số 321-KH/TU, ngày 11/9/2023 của Thành ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các tiến tới Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Tuyên truyền quá trình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Nghị quyết Hội nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, những ý kiến, đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (sửa đổi, bổ sung).

Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tuyên truyền kết quả đạt được nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới; những mô hình hay, điển hình, nhân tố mới;
những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là các cuộc vận động lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cơ sở; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21- KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại địa phương, đơn vị; công tác đối ngoại Nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Diễn biến, không khí, các hoạt động và kết quả của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng lần thứ XXI, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, nhất là phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố và các tham luận của đại biểu; kết quả bầu cử uỷ ban, ban lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản cụ thể hóa nghị quyết Đại hội của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò, vị trí của công tác mặt trận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo vệ và phát huy giá trị chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thường xuyên theo dõi, định hướng công tác tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan để đảm bảo thông tin chính xác, có sức hấp dẫn.

Tổ chức tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên; khuyến khích, vận động, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng tải, lan tỏa, chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Chủ động theo dõi nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân định hướng dư luận xã hội để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các địa bàn khu dân cư.

Hướng dẫn các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tìm hiểu nội dung tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tại địa chỉ: https://tuyengiaocaobang.vn.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố
Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng; theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ấn phẩm tuyên truyền về Đại hội; kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, xuyên tạc chống phá Đại hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, không tuân thủ định hướng thông tin.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X trên internet, mạng xã hội; viết bài, đưa tin, phóng sự về các nội dung của Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; các gương điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tuyên truyền về kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X và cung cấp thông tin về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên thường kỳ.
+ Phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn Thành phố, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong hội viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Căn cứ vào thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X (bắt đầu từ quý I/2024 đến quý IV/2024) xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác trong năm 2024 tại địa phương, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan và các ấn phẩm tuyên truyền.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X tại địa phương, đơn vị.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân!

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công!

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!


Đề cương tuyên truyền tải về tại đây : /uploads/news/2024_01/de-cuong-tuyen-truyen-dai-hoi-mttq-cua-trung-uong.pdf

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây