Chủ động tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ năm - 02/03/2023 16:20
Tiếp nối Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách (TTĐĐPC) Hồ Chí Minh; ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh, trong đó khẳng định rõ cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
BTT ok
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Cao Bằng là một tỉnh có bề dày truyền thống 520 năm lịch sử và văn hóa, vùng đất luôn giữ vai trò, vị trí chiến lược trọng yếu, bức "phên dậu" vững chắc nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Với truyền thống và trách nhiệm, niềm tin yêu tuyệt đối với Đảng, Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức Đảng; của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xác định học và làm theo Bác không chỉ là thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng mà là nhu cầu tất yếu tự thân, là một trong những động lực, nguồn lực nội sinh để thúc đẩy Cao Bằng phát triển.

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sát với tình hình của tỉnh, như: ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh"; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021"Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Toàn tỉnh tiếp sóng, kết nối hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa đến cấp cơ sở và tuyên truyền trong nhân dân tới 66 điểm cầu với trên 2.000 đại biểu tham dự; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cao điểm với việc tổ chức đồng thời các nội dung triển khai thực hiện chuyên đề của tỉnh học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh năm 2022 theo Kết luận số 01-KL/TW; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo đẩy mạnh học và làm theo Bác với triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh.

Ban Tuyên giáo tham mưu cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng việc xác định hệ thống nội dung để chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; nội dung chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay"; đồng thời, ban hành kế hoạch về biên soạn, xuất bản tài liệu nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh từ năm 2022 - 2025. Trong đó, mỗi địa phương, đơn vị xác định từ 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung giải quyết và công khai kết quả giải quyết trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong năm 2022, tham mưu chủ trì thực hiện việc biên soạn, xuất bản và phát hành 2 cuốn tài liệu với số lượng gần 18.000 cuốn (9.000 cuốn/1 tài liệu) phục vụ các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, gồm: Tài liệu Chuyên đề năm 2022 của tỉnh "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay"; tài liệu "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh về "tự soi, tự sửa" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2022 - 2025". Hiện nay, tiếp tục thực hiện biên soạn, xuất bản cuốn tài liệu học tập Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững".

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về TTĐĐPC Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đôn đốc các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh" đợt I, giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ. Kết quả, từ năm 2021 đến hết tháng 9/2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 2.065 lượt tổ chức Đảng, giám sát 881 lượt tổ chức Đảng, kiểm tra 5.633 lượt đảng viên, giám sát 3.035 lượt đảng viên.

Qua học và làm theo Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia… Trong 2 năm (2021, 2022), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân; toàn tỉnh biểu dương, khen thưởng 293 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh của tỉnh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong thời gian tới, để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo động lực cho các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 4/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ chức.

Trước mắt, tập trung học tập, quán triệt có hiệu quả chuyên đề năm 2023 của tỉnh "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh về phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững"; thực hiện nội dung đột phá của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại" gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 10/2/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025.

 

Tác giả bài viết: Đ/c Bế Thanh Tịnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây