Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm - 01/06/2023 00:14
Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thành ủy Cao Bằng về xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
new picture 2 11 13 40 1958079893 18120205535296 2522022

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng trong các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
Đối tượng biểu dương, khen thưởng
Các tập thể, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Cao Bằng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.
Hình thức biểu dương, khen thưởng
Hình thức biểu dương
Thư khen của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Tổng Bí thư gửi thư khen, biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, có chuyển biến rõ nét trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thư khen của Bí thư Tỉnh uỷ: Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen, kịp thời biểu dương đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; báo chí, phát thanh truyền hình; trang thông tin điện tử; tại các buổi gặp mặt; hội nghị sơ kết, tổng kết cấp tỉnh, cấp thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Hình thức khen thưởng
Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, các xã, phường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương tại đơn vị, địa phương (nội dung Giấy khen ghi rõ đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”). Chủ tịch UBND các xã, phường quy định số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm, sơ kết, tổng kết đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo thẩm quyền.
Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Tặng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tuyên dương ở cấp tỉnh.
Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương của cấp Trung ương vào dịp sơ kết, tổng kết Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG
Tiêu chuẩn khen thưởng hằng năm
Đối với tập thể: Là tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem xét, giới thiệu, đạt các tiêu chuẩn sau:
Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân.
Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.
Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả.
Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là tổ chức Đảng phải được xếp loại Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau:
Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều giải pháp, sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là đảng viên phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.
Tiêu chuẩn khen thưởng dịp sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
Đối với tập thể: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem xét, giới thiệu, đạt các tiêu chuẩn sau:
Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị có cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân.
Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng.
Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hằng năm, liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm trước năm khen thưởng (đối với khen thưởng sơ kết 3 năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm) xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với đơn vị có xếp loại cả chính quyền và tổ chức Đảng thì đồng thời phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
Đối với cá nhân: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau:
Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị.
Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều giải pháp, sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.
Kết quả đánh giá công chức, viên chức, người lao động và kết quả đánh giá, phân loại đảng viên (nếu là đảng viên) hằng năm phải liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm trước năm khen thưởng (đối với
khen thưởng sơ kết 3 năm, sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

XÉT CHỌN KHEN THƯỞNG HẰNG NĂM, SƠ KẾT VÀ TỔNG KẾT
Khen thưởng hằng năm
Cấp Trung ương: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 mục II, Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương: Lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trong số tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trình Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn, xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức trao tại Hội nghị sơ kết, tổng kết các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức hoặc Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.
Chủ tịch UBND thành phố, xã, phường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức trao tại Hội nghị sơ kết, tổng kết các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thành ủy tổ chức hoặc Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Khen thưởng sơ kết, tổng kết
Cấp Trung ương: Thư khen của Tổng Bí thư, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xét chọn, trình Bí thư Tỉnh ủy gửi Thư khen đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có chuyển biến rõ nét; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết cấp Trung ương.
Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức trao tặng lồng ghép tại các hội nghị sơ kết, tổng kết hằng
năm do thành phố tổ chức; xét chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số lượng khen thưởng (hằng năm, sơ kết, tổng kết):
Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng không quá 08 tập thể và 13 cá nhân.
Số lượng khen thưởng cấp tỉnh: Trên cơ sở tiêu chuẩn khen thưởng cấp tỉnh, UBND thành phố xem xét, lựa chọn không quá 03 tập thể, cá nhân (trong đó có đối tượng là xóm, tổ dân phố hoặc cá nhân là nhân dân thuộc địa bàn quản lý) đủ tiêu chuẩn để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

TỔ CHỨC GẶP MẶT, BIỂU DƯƠNG HẰNG NĂM VÀ SƠ KẾT, TỔNG KẾT
Hình thức, nội dung
Hình thức
Tổ chức trong hội trường hoặc tổ chức lễ báo công và tuyên dương tại các di tích lịch sử, cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc vừa tổ chức trong hội trường, vừa kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với điển hình tiêu biểu.
Nội dung chương trình
Văn nghệ chào mừng;
Chào cờ;
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
Phát biểu khai mạc;
Báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu;
Tuyên dương, trao thưởng;
Phát biểu của lãnh đạo cấp trên;
Tổng kết, bế mạc.
Thời gian tổ chức
Việc tổ chức các hội nghị thực hiện theo Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG
Hồ sơ đề nghị khen thưởng
Hồ sơ Thư khen của Tổng Bí thư, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo Hướng dẫn số 2974/HD- BTĐKT ngày 29/11/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Hồ sơ Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:
Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương (kèm theo danh sách, biểu tóm tắt thành tích);
Biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị trình khen thưởng;
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07 tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).
Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố gồm:
Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương (kèm theo danh sách, biểu tóm tắt thành tích);
Biên bản họp xét của cơ quan, đơn vị trình khen thưởng;
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu số 07 tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).
Tuyến trình khen thưởng
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá tình hình, xét khen thưởng theo các tiêu chuẩn được quy định tại hướng dẫn này đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Đầu mối tiếp nhận hồ sơ
Phòng Nội vụ: Chủ trì, tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thẩm định, các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ban Tuyên giáo Thành ủy: Phối hợp với Phòng Nội vụ xét chọn trong các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trình Bí thư Tỉnh ủy, Tổng Bí thư gửi Thư khen; lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, đủ tiêu chuẩn theo quy định để đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian nộp hồ sơ
Hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng hằng năm, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 05 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW). Nộp hồ sơ bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
Hồ sơ đề nghị Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thư khen của Tổng Bí thư, Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy (khen thưởng hằng năm, sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 05 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW). Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện theo thông báo cụ thể của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Tác giả bài viết: PV Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây